kundcase-uppsala-kommun-trustcruit

Så fick Uppsala kommun en förbättrad kandidatupplevelse med feedback

Ett kundcase om en organisation inom offentlig verksamhet

This page is also available in English English

Användande Ansökningar, Intervjuer

Bransch Kommun

Resultat Förenklade ansökningar, Förbättrade intervjuer

Tanken på att mäta kandidatupplevelsen börjar bli mer och mer uppmärksammad runt om inom HR-världen. Har du inte börjat att mäta din kandidatupplevelse än genom att samla in feedback under rekryteringsprocessen så kanske du i alla fall har börjat fundera på att göra det. Kan fördelarna verkligen överväga kostnaderna? Svaret är: Ja! Detta kundcase från Uppsala Kommun kommer ge er ett exempel på hur man kan skapa en bra kandidatupplevelse.

Uppsala kommun är en av Sveriges största kommuner och har använt Trustcruit sedan början av 2019. Då de är en av de organisationer som på ett lyckat sätt har förbättrat sin kandidatupplevelse, så har vi fått möjligheten att höra Uppsala kommuns insikter under deras resa mot framgång. Sedan januari 2019 har Uppsala kommun utvecklats och genomfört två stora förändringar baserat på feedback de fått när de mätt kandidatupplevelsen:

Huvudsakliga förändringar för Uppsala kommun

  • Tydligare och enklare ansökningsformulär
  • Förbättrad Intervjuprocess

Läs mer om dessa nedan

Tydligare och enklare ansökningsformulär

Upptäckt av mönster i synpunkter om ansökningsformulär

När kandidaterna svarade på frågan ’Vad är ditt helhetsintryck av rekryteringen?’ i början av 2019, så hade Uppsala kommun ett resultat under medel på skalan som sträcker sig mellan 0-10. Resultatet gav en tydlig signal att förbättringar behövde göras. Kort efter att ha börjat mäta kandidatupplevelsen identifierade de ett mönster i den feedback de fått från sina kandidater. Många av kandidaterna tyckte att Uppsala kommuns ansökningsformulär behövde förbättras.

Förbättringsåtgärd gällande ansökningsformulären

Med hjälp av den insamlade feedbacken kunde organisationen tydliggöra och förenkla ansökningsformulären efter de framgångsrika mätningar som genomförts. Från januari 2019 har under hela året, ungefär 15 800 formulär skickats ut till deras kandidater. Av dessa kandidater har 50% svarat och gett feedback på Uppsala kommuns kandidatupplevelse.

Förbättrad intervjuprocess

Upptäckt av mönster i synpunkter kring intervjuter

Uppsala kommun har inom enheten för kompetensförsörjning en egen vikarieförmedling med ett stort antal rekryteringar per år. Rekryteringen av vikarier är en viktig process. Därför har de också fokuserat på att utveckla sina intervjuer inom detta område, vilket har gett mycket goda resultat.

Enligt deras mätningar av kandidatupplevelsen kan vi se att de ständigt har förbättrat sitt Candidate Net Promoter Score (CNPS) bland vikarier. Under en 90-dagarsperiod sen 2019 har deras CNPS för vikarier ökat med 35% jämfört med föregående 90-dagarsperiod.

Förutom just denna specifika förbättring har Uppsala kommun, genom sitt arbete med utvecklingen av intervjuer, fått ett högre Candidate Net Promoter Score jämfört med genomsnittet för organisationer inom offentlig verksamhet.

Kvalitetsförbättring av intervjuer förbättrade Uppsala kommuns kandidatupplevelse

Kommer du ihåg att Uppsala kommun från början hade lägre CNPS än genomsnittet när de frågade om kandidaters generella uppfattning av deras rekryteringsprocess i början av 2019? Vet du vad! Ungefär 11 månader senare har de gått från att vara under genomsnittet till att ligga på 8,28 på skalan mellan 0-10, vilket är över genomsnittet.

Inte nog med det! Under oktober 2019 hade Uppsala kommun ett Candidate Net Promoter Score på hela +69 på skalan som går från -100 till 100. Detta resultat är bland de topp 15% bästa inom offentlig verksamhet under denna period. Ett resultat som hade varit svårt att uppnå om de inte hade agerat på ett bra sätt på den insamlade datan.

Nu har du fått bevis från verkliga livet på hur kandidatupplevelsen kan mätas och möjligheten att göra data-drivna beslut som förbättrar rekryteringsprocessen. Men hur är detta egentligen möjligt? Låt oss titta bortom från alla siffror och fokusera på hur Uppsala kommun tänker och ta del av deras framgångsrecept.

3 fördelar med att mäta kandidatupplevelsen enligt Uppsala kommun

  1. Att ha möjligheten att systematiskt säkerställa kvaliteten på ansöknings- och rekryteringsprocessen för att skapa en positiv kandidatupplevelse.
  2. Att genom feedback från kandidaterna kunna mäta påverkan av de förändringar som gjorts och ha möjligheten att jämföra resultatet över tid, både internt och med övriga marknaden.
  3. Möjligheten att ständigt kunna utveckla och förbättra eftersom mätningarna samlar data i realtid.

Uppsala kommuns framgångsrecept för att ta datadrivna beslut

Samla in feedback → Löpande uppföljningar → Få insikter → Ta datadrivna beslut. Genom att kunna samla feedback om kandidatupplevelsen i realtid kan Uppsala kommun snabbt följa upp problem och få insikter direkt angående hur de ska agera mot kandidater. Tack vare tillgängligheten till datan och en snabb väg till insikter så kan de ta bra beslut baserat på den data de samlat in.

uppsala-kommun-data-driven-recruitment

Förutom stegen som guidar organisationen mot en datadriven beslutsprocess så värderar dem att både chefer och anställda kan vara involverade i denna process. Att involvera HR-ledningen i processen har varit mycket viktigt för att identifiera framgångsrika strategier. Genom att mäta kandidatupplevelsen har medarbetare fått fördjupad förståelse för denna aspekt av arbetet. Den interna rekryteringsutbildningen har också utvecklats som en följd av arbetet med kandidatupplevelsen.

Uppsala kommuns lärdomar om kandidatupplevelsen

”Trustcruit har hjälpt oss att på ett konkret sätt få många fler hos oss att få upp ögonen för kandidatupplevelsen och hur den påverkar vår attraktivitet som arbetsgivare.”

Att mäta kandidatupplevelsen och att skapa en organisation där feedback från kandidater värderas kan skapa stora förbättringar i rekryteringsprocessen, men också förbättra hela organisationen. I detta case om Uppsala kommun har vi kunnat läsa hur de – från att ha haft en CNPS under medel – nu presterar bättre än genomsnittet bland offentliga organisationer. Genom att samla in feedback och att ha haft modet att ta beslut baserade på feedbacken, har de fått möjligheten att börja sin resa mot att vara en datadriven organisation.